Илгээх бичиг авах

Илгээх бичгийг доор заасан дагуу  авч болно
 • “Оргил” сувиллын лавлагааны ажилтан болон хүлээн авахаас ирж авна.
Ирэх өдрөөс 21 хоногийн дотор шинжилгээ, оношлогоо хийлгэсэн сувилуулагч шууд Оргил рашаан сувилалд ирж илгээх бичгийг бөглүүлж, баталгаажуулаад орж болно.

Үүнээс гадна:
 • “Оргил” сувиллын вейб сайтаас татаж авна. /”илгээх бичиг татах” цонхноос/
 • Харьяа аймаг, дүүргийн  эрүүл мэндийн төв, Өрхийн эмнэлгүүдээс
 • Клиникийн болон нэгдсэн эмнэлгүүдээс
Илгээх бичгийг бөглүүлэх, баталгаажуулах
 1. Илгээх бичгийг эмчээр бөглүүлээд, доор дурдагдсан аль нэг эрүүл мэндийн байгууллагуудын даргын гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулна.
Үүнд:
 • Оргил рашаан сувилал
 • Өрхийн эрүүл мэндийн төв
 • Сумын эмнэлэг
 • Клиникийн эмнэлэг
 • Нэгдсэн эмнэлэг
 • Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв
 • Төв эмнэлэг
 • Тусгай мэргэжлийн төв
 • Амаржих газар
 • Хувийн эмнэлэг